Предстоящи действия по Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“

Продължава реализацията на Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“ към Договор за безвъзмездна финансова помощ от Европейският съюз: MARE/2014/04-SI2.724176. През втората половина от изпълнението му – календарната 2017 година, предстоят множество събития, включващи:
– Учебно посещение на дребномащабни рибари от България и Румъния в Бристол – Обединено кралство Великобритания;
– Изготвяне на практически Наръчници, свързани с общите и специфичните цели на проекта, като:
    1. Как да започнете успешно дейност в сектора на дребномащабния риболов;
    2. Как да научите повече за възможностите да станете бенефициент в рамките на новия ЕФМДР (Европейски фонд за морско дело и рибарство) и останалите фондове на ЕС;
    3. Какво означават понятията „ОПОР“ (Обща политика в областта на рибарството), „ИМП“ (Интегрирана морска политика) и инициативата „Син растеж“;
    4. Как да станете част от бъдещите МИРГ (Местна инициативна рибарска група) в рамките на ЕФМДР, или какви възможности предлагат те на съществуващите ОДР (Обединения на дребномащабни риболовци) и др.
Предвиждат се и множество публични прояви с широко участие на представители от бранша от България и Румъния, Европейската комисия и институции, свързани със специфичната проблематика.
Проектът, който е на обща стойност 177 767 евро стартира в началото на 2016 год. и ще приключи в края на настоящата година. Той среща широка обществена подкрепа с която цели приобщаване на сектора на дребномащабния риболов с приоритетите на европейските, националните, регионалните и местни власти за устойчиво управление на рибарството в България и Румъния.