Приключи втората и третата част от предвидените дейности по Пилотен проект – „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“ към Договор за безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз: MARE/2014/04-SI2.724176

5_1200x470
 

 

Към 1.08.2016 г. по горецитирания Пилотен проект бяха извършени следните дейности по IA-2 и IA-3:
  1. Идентифициране и каталогизиране на присъствието на ОДР в браншови организации, Консултативни съвети и LIFE платформи;
  2. Провеждане на анкета сред около 1000 представители на ОДР;
  3. Провеждане на един семинар с цел да се опише степента на участието на ОДР в процеса на вземане на решения и информираността относно важността на изграждането на капацитета на ОДР и разбирането, че управлението на рибните ресурси е решаващо за постигането на целите в дългосрочен план. Разработване на примери за добри практики и предоставяне на възможности за жените да участват във вземането на решения и/или заемането на ръководни позиции в сектора на дребномащабния риболов
  4. Провеждане на интерактивен уъркшоп върху следните теми:
  • „Щадящият риболов е бъдещето на Черно море”;
  • „Целите на Консултативния съвет в региона на Черно море и ролята на ОДР в процеса на вземане на решения”;
  • „Добри практики в ОДР, подходящи за региона на Черно море”, както и:
За да да се идентифицират готовността и желанието на организациите на дребномащабните рибари в ЕС да участват в бъдещи Консултативни съвети или в LIFE платформи;
  1. Огласяване на резултатите както на Интернет платформата по проекта, така и в електронните и печатни медии.