Проведе се Общо събрание на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море

IMG_6250

На 13 август т. г. в хотел „АКВА“ в гр. Варна се проведе  Общо събрание на членовете на „ Европейската асоциация на рибарите в Черно море“.
Представителите в Общото събрание приеха промени в Устава на Сдружението, които спомагат за ефективността и оптимизацията на дейността му. Бяха приети и нови членове в Асоциацията, заявили предварителен интерес.
Европейската Асоциация на рибарите в Черно море е учредена в изпълнение на пилотен проект: „МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБОЛОВ” по  Договор № MARE/2014/04 – SI2.724176, сключен  между ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ и „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД ,  на обща стойност 177 767 евро.