Учредена е „Европейска Асоциация на рибарите в Черно море“

logo

Целите, които си поставя Асоциацията е подпомагане създаването на действаща пазарна инфраструктура, която да допринесе за прозрачност на пазара за риба и рибни продукти и за намаляване възможността за нелоялна конкуренция в отрасъла. Установяването на контакти и сътрудничество с международни асоциации и сдружения в областта на рибарството, създаване и поддържане на устойчиво равновесие между състоянието на съществуващите ресурси и защита на социално-икономическата структура на крайбрежните общности в България и Румъния са също сред приоритетите на новосъздадената Асоциация.

Тя е учредена в изпълнение на Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“,ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯT СЪЮЗ: MARE/2014/04 – SI2.724176 и „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД, като неин председател е управителя на дружеството.