Европейската Асоциация на рибарите в Черно море със становище относно определението дребномащабен риболов

Европейската Асоциация на рибарите в Черно море“ участва в проучване на Консултативния съвет за Черно море, което цели прецизно да се определят параметрите за определение на дребномащабен риболов за Черно море, да се събере база данни и мнения на различни заинтересовани страни за този вид дейност в Черно море.

В тази връзка Асоциацията определя следните параметри по предварително зададените критерии:

 • Дължина на плавателният съд – До 10 метра;
 • Район на плаване – До 3 морски мили;
 • Времетраене на риболова за един излет – До 12 часа;
 • Мощност на двигателя в киловати – До 100 кс;
 • Брой на членовете на екипажа – Повече от двама човека;
 • Вид на риболовните уреди – Хрилни мрежи; въдици и влачещи риболовни уреди;
 • Брой на риболовните уреди и маркировка – До 10 000 m, с оглед неустойчивостта – без марка;
 • Уловено количество в килограми /от не квотираните видове/ – Над 20 кг на излет;
 • Брой излети на година – Над 20 излета;
 • Урeди за наблюдение и контрол на плаването монтирани на борда на риболовният съд – GPS;
 • Места за стоварване – Навсякъде, където може да пристава риболовният съд;
 • Забранено трансбордирането/претоварването от риболовен съд на съпътстващ съд – да отпадне забраната;
 • Начин на докладване на улова – Журнал;
 • Време на докладването – До 24 часа след приставане и стоварване на улова;
 • Място и начин на Продажба на улова – До 20 кг. на краен потребител директно от лодката от общото количество улов за излет.

На базата на обобщените данни КСЧМ ще изготви препоръки относно критериите за дребномащабния риболов в Черно море и ще даде определение за него.