Средиземно море и Черно море: Комисията предлага възможности за риболов за 2023 г.

ribiii
На 14 октомври Комисията прие предложението си за възможностите за риболов за 2023 г. по отношение на Средиземно море и Черно море. С предложението се насърчава устойчивото управление на рибните запаси в Средиземно море и в Черно море и се изпълняват политическите ангажименти, поети в декларацията MedFish4Ever и Декларацията от София . То отразява амбицията на Комисията да осигури устойчивостта на рибарството в тези два морски басейна в съответствие със стратегията на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) до 2030 г. GFCM е регионалната организация за управление на рибарството, която следи за опазването и управлението на рибните запаси в Средиземно море и Черно море.  

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството, Виргиниюс Синкявичюс, заяви: „С настоящото предложение преследваме амбициозната си цел рибарството в Средиземно море и Черно море да се превърне в устойчиво управляван сектор в съответствие с научните становища. Трябва да продължим на надграждаме върху положителните тенденции от последните години и да положим повече усилия, за да гарантираме възстановяването на запасите в полза на местните общности.“ 

Комисията предлага да се използват същите инструменти, които бяха въведени с възможностите за риболов за 2022 г. въз основа на най-актуалните научни становища, например определено риболовно усилие за траулерите и корабите с парагади, както и ограничения на улова на океанската розова скарида. Тези мерки бяха установени в рамките на многогодишния план за управление на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море с цел най-късно до 1 януари 2025 г. да се постигне т. нар. „максимален устойчив улов“ (МУУ) — максималното количество риба, което рибарите могат да добиват, без да бъдат застрашени възстановяването и бъдещата продуктивност на съответния запас.  

По отношение на Средиземно море предложението включва мерки за червен корал и голяма корифена в съответствие с приетите решения на GFCM. За запасите, за които преходните мерки на GFCM изтичат в края на 2022 г. (например запасите от червенопер пагел и океанска розова скарида в Йонийско море, Левантийско море и Сицилийския пролив), предложението ще бъде актуализирано след годишното заседание на GFCM през 2022 г., на което се очаква да бъдат приети нови решения.  

По отношение на Адриатическо море предложението предвижда да продължи изпълнението на многогодишния план на GFCM за запасите от дънни видове и на многогодишния план на GFCM за запасите от дребни пелагични видове. Що се отнася до запасите от дребни пелагични видове, предложението предвижда да продължи прилагането на преходния период на многогодишния план. Това включва допълнително намаляване на улова въз основа на преходното вътрешно разпределение между държавите членки, както и пределната граница за капацитета на риболовния флот за корабите, извършващи целеви риболов на дребни пелагични видове. По отношение на запасите от дънни видове в него се предлага намаляване на риболовното усилие в съответствие с бъдещото решение на GFCM и целта за постигане на МУУ до 2026 г. Решението ще бъде прието на годишното заседание на GFCM през 2022 г. 

По отношение на Черно море предложението предвижда ограничения на улова и квоти за запасите от калкан и цаца. По отношение на цацата Комисията предлага да се запази ограничението на улова от 2022 г. По отношение на калкана равнищата на общия допустим улов (ОДУ) и квотите ще бъдат определени и приети на годишното заседание на GFCM през 2022 г.  

Следващи стъпки

Предложението на Комисията ще бъде допълнено на по-късен етап в зависимост от резултатите от годишното заседание на GFCM (насрочено за 7—11 ноември 2022 г.) и наличието на научни становища относно запасите от дънни видове, обхванати от многогодишния план за западната част на Средиземно море.  

Съветът ще обсъди предложението на Комисията на 1213 декември и ще установи разпределянето на възможностите за риболов. Регламентът следва да се прилага от 1 януари 2023 г.

Контекст 

Комисията насърчава засиления многостранен подход и сътрудничеството при управлението на рибарството в Средиземно море и Черно море. С Декларацията от Малта MedFish4ever и Декларацията от София беше създадена нова рамка за управление, която беше укрепена с приемането на новата стратегия на GFCM до 2030 г.. 

С многогодишния план за управление на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно мореприет през юни 2019 г., беше въведен режим на риболовно усилие за траулерите, чиято цел е в продължение на пет години да се постигне до 40 % общо намаление на риболовното усилие. През декември 2021 г. Съветът въведе цялостен подход, основан на научни становища и съчетаващ мерки за управление на риболовното усилие както за траулерите, така и за корабите с парагадии ограничения на улова на океанската розова скарида. Налице беше неотложна необходимост от намаляване на смъртността от риболов, по-специално при запасите от мерлуза и океанска розова скарида. С цел да се насърчи по-добра селективност на риболовните уреди и да се определят ефикасни зони със забрана за риболов за защита на младите екземпляри и хвърлящите хайвер екземпляри, с Регламента на Съвета относно възможностите за риболов за 2022 г. беше създаден механизъм за компенсация във връзка с режима на риболовното усилие за траулерите. 

През 2017 г. GFCM прие многогодишен план за управление на запаса от калкан в Черно море — първия набор от мерки за управление и контрол, прилагани на регионално равнище. Този многогодишният план беше преразгледан на годишното заседание на GFCM през 2019 г., което доведе до приемането на ново разпределение на квотите и преходен ОДУ за периода 2020—2022 г. Съгласно плана се позволява пренасяне на до 15 % от неизползваните квоти на съответната договаряща се страна.

За повече информация