Приключи първата част от предвидените дейности по Пилотен проект – „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“ към Договор за безвъзмездна финансова помощ от Европейският съюз: MARE/2014/04-SI2.724176

1_DSCF2925

Към 30.04.2016 г. по горецитирания Пилотен проект бяха извършени следните дейност по IA-1: Анализиране и обработване на съществуващата информация за регистрираните ОДР в България и Румъния; Картиране на всички съществуващи ОДР в България и Румъния; Създаване на списък/каталог с всички регистрирани ОДР в двете държави; Провеждане на две работни срещи в България и Румъния с цел […]