Активно участие на Европейската Асоциация на рибарите в най-важното събитие за морската общност – Европейския ден на морето 2018 г.

Приключи най-важното събитие за морската общност – Европейския ден на морето, който се проведен в дните 31 май – 1 юни 2018 г. Бургас беше избран да бъде домакин за ключовата инициатива на провежданата интегрирана морска политика на ЕС. Събитието, се проведе в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, в него участваха представители на пристанища, корабоплавателна индустрия, клъстери, екологични асоциации, синдикати, научни и изследователски институции, местни, регионални, национални и европейски власти. Обсъдиха се досегашни устойчиви и успешни проекти, начертаха се рамки за  предприемане на съвместни действия за развитие на морския сектор и рибарството в пределите на ЕС.

Европейският морски ден се организира ежегодно, вече 10 години, в различни европейски държави, като на него се обсъждат и инициират съвместни действия в сферата на морското дело и рибарство.

България е първата черноморска държава, домакин на съвместна инициатива между Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европа.

Европейската асоциация на рибарите в Черно море участва активно във всички работни групи, както и в конференцията, организирана от Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на ЕК в партньорство с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и община Бургас.

Нашите петима участника установиха работни контакти и обмениха информация, по време на работните групи през двата дена на 31 май и 1 юни, с представители на научни институти, екологични организации, университети и представители на рибарски сдружения. Разгледаха се и обсъдиха бъдещи съвместни инициативи за кандидатстване с проекти, свързани с прилагане на пакета от мерки за кръговата икономика, в която ресурсите се използват по-устойчиво. Обсъждани бяха и темите за изчистване на морето и морските плажове най-вече от пластмасите, които съставляват близо 80 % от всички морски отпадъци. Представителите на Асоциацията ни коментираха бъдещи съвместни инициативи и партньорства, където да се сподели опит и приложат иновативни решения за опазване на моретата, океаните и икономическо развитие, просперитета на рибарската професия.

По време на срещата на високо ниво на министрите от черноморските държави и в присъствието на комисаря по околна среда, морско дело и рибарство на ЕК Кармено Вела бе приета декларация за сътрудничество в региона на Черно море, като така се постави първата стъпка за развитие на Черноморския регион.

“Ние трябва да споделяме отговорностите, но и възможностите, които Черно море ни дава, защото само по този начин можем да го съхраним. Първите стъпки вече са направени. Приели сме множество стратегии, последната от които е насочена към справяне с прекомерното замърсяване на моретата с пластмасови отпадъци”, заяви Кармено Вела на конференцията.

Много висока оценка на Община Бургас и всички местни институции, взели участие в организацията на Европейския морски ден, даде Дора Корея – ръководител на дирекция в структурата на DG Maritime Affairs & Fisheries в Европейската комисия.

Последния ден, щафетата бе предадена символично на кмета на Лисабон, който ще бъде следващия домакин.

Представителите на дребномащабния риболов взеха участие и в проведената на 30 май кръгла маса на тема: „Замърсяването на Черно море с пластмасови отпадъци-инициатива за сътрудничество за превръщане на настоящите предизвикателства в бъдещи възможности за устойчиво развитие“, организирана от Консултативния съвет за Черно море (КСЧМ), в която Асоциацията е член, както и активно участваха в работните групи на Съвета.

Поставени бяха въпросите за необходимостта от повече информираност за членовете на КСЧМ, повече комуникативност от страна на екипа на Съвета към членовете. Поставиха се въпросите за сътрудничество и ангажираност на членовете на КСЧМ в провежданата политика на ЕС за морското дело и рибарство, изпълнение на задачите на КСЧМ в провеждане на разяснителни кампании, компетентност по процедури и мерки за финансиране на проекти. Необходимо е да има насоченост на дейността на КСЧМ за прилагане на стратегиите и мерките за опазване на Черно море, популяризиране на общите европейски принципи за сътрудничество и подкрепа, обвързване на всички заинтересовани страни за прилагане на кръговата икономика*.

*http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm