Акценти и споделен опит в резултат на проведените работни срещи в Италия, 7-8 ноември 2018г.

2

В периода 7 – 8 ноември се проведоха работни срещи на Консултативния съвет за Черно море в Рим и Киоджа, Италия, организирани от Средиземноморския консултативен съвет, MEDAC.

1  3

През първия ден на визитата се проведе среща в Министерството на земеделието, храните, горите и туризма в Рим. На нея MEDAC представи структурата си, работните групи, организацията на фокус групите и техните правила. Някои от акцентите от тях са:

В структурата на MEDAC членуват 47 организации от 8 държави, от тях  34 са представители на рибарският сектор. Работата на MEDAC е подпомагана от 5 постоянно действащи работни групи и целево създадени 3 фокус групи по географски признак. Тематично групите са определени от приет протокол на MEDAC за издаване на препоръки в рамките на една година. Работните групи, подпомагат Изпълнителния комитет да взема решения и да изготви препоръки по проблеми, свързани с регионално сътрудничество във връзка с Чл. 18 от Регламент (EC) № 1380/2013. Всички позиции и препоръки на групите се изготвят след постигнато общо съгласие на членовете. Позициите, които се различават от общото съгласие се записват в протокол. Изготвените препоръки от MEDAC винаги се изпращат до ЕК, с копие до правителствата.

Консултативните съвети, както MEDAC, така и BlSAC носят голяма отговорност при предоставянето на мнения, защото това винаги може да се използва от ЕК и от националните правителства. Един от най-важните фактори при изготвянето на препоръките е наличието на добра  вътрешна комуникация и диалог. Не по малко е важен и превода от различните езици, за да не се допускат недоразумения.

В Италия има консултативен съвет към Министъра на Министерството на земеделието, храните, горите и туризма, но той взема решение само на национално ниво. Отскоро в този съвет канят за участие MEDAC.

Председателят на MEDAC посъветва BlSAC относно препоръките и предложенията, които се изготвят, да излизат само след взето колективно решение от консултативния съвет.

В Италия няма определена граница и количество на улова за дребномащабните лодки. Има  квота само за рибата тон. Всеки рибар трябва да има лиценз и има право да продава само до 50 евро улов, единствено от брега, без тя да се препродава.

Вторият ден от визитата продължи с посещение в гр. Киоджа, провинция Венето за запознаване с техники и технологии за улов на двучерупчести, тяхното пречистване и предлагане на пазара.

4