“ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА РИБАРИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ” с ново ръководство

Дима 1 Златев Добри-Добрев

На Общо събрание, провело се на 17 ноември 2017 г. в к. к. „Боровец“ беше променен състава на Управителния съвет на „Европейската Асоциация на рибарите в Черно море“. Той ще се представлява както и до сега от председателя д-р Димитрина Костова – икономист, като негови членове ще са: Веселин Златев – юрист и Добри Добрев – председател на „Рибарско дружество Свети Никола” в гр. Черноморец. По този начин се постига балансирано представителство между редовните и асоциирани членове на сдружението.

На Общото събрание бяха приети нови членове в Сдружението и беше обсъдено предстоящото членство в Консултативния съвет за Черно море.

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА РИБАРИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ” е самостоятелно юридическо лице – сдружение с нестопанска цел в частна полза, по смисъла на чл. 19 /1/ във връзка с чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Тя се създава се в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ от ЕС № MARE/2014/04 – SI2.724176 между Европейската комисия и „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД.

Асоциацията представлява тези рибари, които извършват дребномащабен риболов, като тяхната дейност е с ниско въздействие върху околната среда, но които същевременно имат важно социално и икономическо въздействие върху Черноморския район.

Целта на организацията е да представи по ясен и разбираем начин, гласа на доскоро мълчаливото мнозинство на дребномащабните български и румънски рибари, които извършват устойчив риболов с щадящи риболовни уреди и методи, като по този начин да получат ефективно представителство в Консултативния съвет за Черно море и Брюксел.

Присъединяването към Асоциацията е част от споделянето на едни и същи ценности, цели и предизвикателства на една общност и сътрудничество, за да се осигури по-добро бъдеще на сектора. Сдружението предоставя услуга на всички членове, които ще бъдат подкрепени от професионален екип, който ще  идентифицира нови възможности за развитие и благосъстояние.

Ползите за членовете на „Европейската Асоциация на рибарите в Черно море“ се изразяват в активно включване в европейския процес на вземане на решения и получаване на насоки относно най-новите проекти на регламенти на институционално равнище, включително на формирането на политики и разходването на фондове.