Европейската асоциация на рибарите с конкретна заявка за членство в Консултативния Съвет за Черно море

logo-300x300
Европейската  Асоциация  на рибарите в Черно море предприе действия за
създаване на реални партньорства с Консултативния съвет за Черно море.
Съветът е създаден в  съответствие с  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 45, параграф 4 от него.
Дейността  на Консултативния Съвет за Черно море е основно насочена към балансирано представителство на всички заинтересовани страни в областта на рибарството и аквакултурите и постигането на целите на общата политика в тази област. Той насърчава и сътрудничеството със заинтересовани страни от други крайморски държави, които предоставят информация и съвети за устойчивото управление на ресурсите в този морски басейн.
С приемането на Асоциацията за член в Консултативния съвет се очаква дребномащабните рибари да имат по-голяма роля при вземането на решения и повече отговорности по опазването на Черно море.