Практически наръчници в помощ на рибарите

Приключиха дейностите по проучването, анализирането и разработването на практическите наръчници в помощ на рибарите по Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“.

В тях е представено проучване върху съществуващите политики, законодателство, управление и институционални договорености, изследване с цел да се изясни приноса, уместността и важността на сектора на дребномащабния риболов за националната икономика като поминък и източник на средства за съществуване, изследване на управленските подходи към сектора на дребномащабния риболов. Разгледани са въпроси, свързани с улова и търговията на риба в региона на Черно море. Направени са предложения и препоръки за бъдещото развитие на една устойчива рибарска дейност, за подкрепа на крайбрежните рибарски общности с конкретни идеи за диверсифициране на дейностите им и насърчаването им да допринасят към опазването на природните ресурси.

Guide 1 Guide 2 Guide 3 Guide 4

В наръчниците се представят добри практики и анализи за степента на представителност и участие на сектора на дребномащабния риболов в процесите на вземане на решения и неговата бъдеща роля в Консултативния съвет за региона на Черно море. Акцентира се и върху икономическата жизнеспособност, поминъка, благосъстоянието, опазване и стопанисване на морските ресурси, достъп и права, както и управлението на ОДР.

Направено е проучване на благоприятните и ограничителни фактори за жените при вземането на решения и/или заемането на ръководни позиции в сектора на дребномащабния риболов. Представени са възможностите, които се предоставят по Програмите за морско дело и рибарство и други фондове на ЕС, как да се започне дейност в сектор дребномащабен риболов. Анализирани са темите, свързани с бъдещето на морския сектор –  Синята икономика и Синият растеж, които определят устойчивото икономическо развитие на океаните и моретата и са се превърнали в двигателя на политиката, особено в Европейския съюз.

Guide 5 Guide 6 Guide 7 Guide 8
 

 

Практическите наръчници са достъпни на сайта по проекта в рубриката „Публикации“. На предстоящата заключителна конференция през м. октомври те ще бъдат представени пред участниците и ще бъдат разпространени сред заинтересованите страни.