СТАРТИРА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 2.2 “ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ”, СЕКТОР „МАЛКИ ПРОЕКТИ“ ОТ ПМДР

Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури ”, като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.007 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите”, Сектор „Малки проекти“, Мярка 2.2  „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“.

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в настоящия прием по мярката ще се постигне  ефективно използване на ресурсите чрез инвестиции подобряващи енергийната и ресурсната ефективност, подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 000 000 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 3000 лева. 

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 48 895 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по тази мярка се предоставя в рамките на определения бюджет за нея в ПМДР 2014 – 2020 г. и е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които:

  • 75% съфинансиране от ЕФМДР и
  • 25% съфинансиране от националния бюджет.
  • Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП, се намалява с 20 процентни пункта и е в размер на 30 на сто от общите допустими разходи.

Допустими за финансиране са следните дейности:

1.1. модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;

1.2. подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

1.3. инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;

1.4. инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;

1.5. инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);

1.6. инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (капацитета на инсталацията да не надвишава енергийните нужди на аквакултурното стопанство);

1.7. диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите. Кандидатите, които планират да извършват образователни дейности в областта на аквакултурата следва да създадат центрове за професионално обучение, лицензирани по Закона за професионалното образование и обучение от Националната агенция за професионално образование и обучение по професионално направление „Рибно стопанство”.

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 16.08.2018 г.