Предстои регистрация на НПО: „Европейската Асоциация на рибарите в Черно море“

На 18 февруари т. г. управителя на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД д-р Димитрина Костова с различни представители от стопанската и управленска сфера взеха решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел: „Европейска Асоциация на рибарите в Черно море“.

Предметът на дейност включва: утвърждаване на убеждението, че дребномащабният риболов представлява определящ фактор за социално-икономическо развитие на крайбрежните общности; гарантиране на работните места и просперитет на професията; създаване на местни, регионални и трансгранични сдружения за защита и популяризиране на дребномащабния риболов; приемане на съвместни стратегии за сътрудничество в сферата на развитието на научните изследвания и обучението и осигуряване на подходящо финансиране; Осигуряване на взаимодействие с органите на държавните и местни администрации за постигане на по-добра защита на социално-икономическите интереси дреномащабните риболовци в България и румъния.

Целта, която си поставя Асоциацията е запознаване на членовете й с държавната и Общностна политики с цел  устояване на конкурентния натиск в двете страни; подпомагане създаването на действаща пазарна инфраструктура, която да допринесе за прозрачност на пазара за риба и рибни продукти и за намаляване възможността за нелоялна конкуренция в отрасъла; установяване на контакти и сътрудничество с международни асоциации и сдружения в областта на рибарството; създаване и поддържане на устойчиво равновесие между състоянието на съществуващите ресурси и защита на социално-икономическата структура на крайбрежните общности и имущество.

Учредители на НПО са:

Д-р Димитрина Костова, Неби Кехая, Пламен Игнатов, Сенка Добрева, Мария Тарчева, Веселин Златев и Ралица  Евтимова.

За председател на „Европейската Асоциация на рибарите в Черно море“ беше избран управителя на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД.