Доклад за изпълнение на регламента за техническите мерки: Вашето мнение има значение! Участвайте в консултацията със заинтересованите страни до 24 ноември 2023 г.!

След повече от 4 години на прилагане и след законовото изискване на член 31.1 от Регламент 2019/1241, през 2024 г. Комисията ще докладва за втори път пред Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Регламента за техническите мерки.

Този важен регламент съдържа правила за това как, кога и къде ще се извършва риболовната дейност. Той включва спецификации относно заплитащи мрежи с определения размер на окото, затворените зони и техниките за риболовни съоръжения за извършване на риболовната дейност по най-отговорния начин.

Това ще бъде вторият доклад за прилагането на регламента и ще оцени дали тези правила допринасят за опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси.

За да направите това, от съществено значение е да разчитате на най-надеждната научна информация (STECF, ICES), на информацията, предоставена от държавите-членки и съответните консултативни съвети, както и всички други заинтересовани страни.

Ето защо, рибната индустрия, неправителствените организации, академичните, научните, социалните и икономическите партньори и заинтересованите граждани са поканени да вземат участие и да изразят своите виждания относно прилагането на технически мерки до 24 ноември 2023 г.

Повече информация: