Съобщение на Комисията „Устойчив риболов в ЕС: актуално състояние и насоки за 2024 г.”

 

Цялостната устойчивост на рибарството в ЕС се е подобрила и според съобщението на Комисията „Устойчив риболов в ЕС: актуално състояние и насоки за 2024 г.“ Същевременно са необходими повече усилия, за да се гарантира устойчивостта на риболовните дейности и непрекъснатото подобряване на състоянието на рибните запаси. Съобщението на Комисията се основава на независими научни оценки.

В днешното съобщение се очертават насоките за предложенията на Комисията относно възможностите за риболов за 2024 г. и се поставя началото на процес на консултации със заинтересованите страни. Предложенията ще имат за цел да запазят запасите, които вече са достигнали устойчиви равнища на тези равнища, и да помогнат за възстановяването на други рибни запаси.

Подобрения в Средиземно море и Черно море

В Средиземно море и Черно море, докато запасите бавно се подобряват, смъртността от риболов продължава да създава трудности. Коефициентът на смъртност от риболов за 2020 г., според последните налични данни, е най-ниският досега, но все още е със 71% над препоръчителния процент на устойчивост. Следователно все още са необходими допълнителни усилия. Освен това рибарските общности са засегнати от изменението на климата, което води до несигурност поради намаляващата наличност на рибни запаси, от които зависят прехраната си. Незаконният, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов също оказва влияние върху достъпа на рибарите до достатъчно ресурси и са необходими допълнителни усилия за борба с него, като се гарантира спазването на мерките, включително тези, в които участват трети държави.

През февруари Комисията предложи пакет от мерки за подобряване на устойчивостта и издръжливостта на сектора на рибарството и аквакултурите в ЕС и за справяне с много от тези предизвикателства, включително икономически и екологични.

И накрая, военната агресия на Русия срещу Украйна оказа въздействие върху рибарството в ЕС по няколко начина, особено в Черно море. Това доведе до постоянни смущения в риболовните дейности и търговските потоци, оказа въздействие върху научните становища и върху някои преговори на международно равнище.

Следващи стъпки

Държавите членки, консултативните съвети, риболовната промишленост, неправителствените организации и заинтересованите граждани се насърчават да споделят своите гледни точки относно актуалното състояние и бъдещите насоки на възможностите за риболов за 2024 г. Те се приканват да изразят мнението си до 31 август като част от онлайн обществената консултация.

След обществената консултация Комисията ще представи три предложения за регламенти относно възможностите за риболов за 2024 г.: в Атлантическия океан и Северно море, Балтийско море, както и Средиземно и Черно море. Предложенията ще вземат предвид многогодишните планове и ще се основават на научните становища, предоставени от Международния съвет за изследване на морето (ICES), както и на икономическия анализ, предоставен от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР). В предложенията също така ще бъдат отразени корекциите, произтичащи от изпълнението на задължението за разтоварване.

За финал, на заседанията си през октомври и декември тази година Съветът ще обсъди предложенията на Комисията и ще вземе решение относно квотите за риба за 2024 г.

Заден план

Всяка година Комисията публикува съобщение, което предоставя актуална информация за състоянието на рибарството в ЕС и започва обществена консултация относно настоящото положение и бъдещите насоки на възможностите за риболов за следващата година.

В настоящото съобщение се докладва за постигнатия напредък в постигането на устойчиви практики в рамките на ЕС, прави се оценка на баланса между риболовния капацитет и възможностите за риболов, разглежда се социално-икономическите резултати на сектора и се наблюдава изпълнението на задължението за разтоварване.

В съобщението се докладват различни елементи, като се използват различни източници, с най-новите налични подкрепящи данни. Последните данни за рибните запаси, включени в доклада за анализ на състоянието на запасите, са от 2020 г. за Средиземно море и Черно море и от 2021 г. за водите на ЕС в североизточната част на Атлантическия океан, включително Скагерак/Категат и Балтийско море.

За повече информация: Съобщение „Устойчивият риболов в ЕС: актуално състояние и насоки за 2024 г.“