“ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА РИБАРИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ” е самостоятелно юридическо лице – сдружение с нестопанска цел в частна полза, по смисъла на чл. 19 /1/ във връзка с чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Тя се създава се в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ от ЕС № MARE/2014/04 – SI2.724176 между Европейската комисия и „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД.

Асоциацията представлява тези рибари, които извършват дребномащабен риболов, като тяхната дейност е с ниско въздействие върху околната среда, но които същевременно имат важно социално и икономическо въздействие върху Черноморския район.

Целта на организацията е да представи по ясен и разбираем начин, гласа на доскоро мълчаливото мнозинство на дребномащабните български и румънски рибари, които извършват устойчив риболов с щадящи риболовни уреди и методи, като по този начин да получат ефективно представителство в Консултативния съвет за Черно море и Брюксел.

 

Защо да се присъединя?
Присъединяването към Асоциацията е част от споделянето на едни и същи ценности, цели и предизвикателства на една общност и сътрудничество, за да се осигури по-добро бъдеще на сектора. Сдружението ще предоставя услуга на всички членове, които ще бъдат подкрепени от професионален екип, който ще  идентифицира нови възможности за развитие и благосъстояние.

Какви са ползите?
Ползите за членовете на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море се изразяват в активно включване в европейския процес на вземане на решения и получаване на насоки относно най-новите проекти на регламенти на институционално равнище, включително на формирането на политики и разходването на фондове.

Колко струва членството в Европейската Асоциация на рибарите в Черно море?
За асоциираните членове членството е безплатно.

Какво е нужно за да се присъединя?
Попълнено заявление, което може да свалите от тук:

pdf Молба за членство на юридическо лице

pdf Молба за членство на физическо лице

За повече информация можете да се свържите с нас на следните телефони: 0878608862; 0876742770.

Колко дълго ще продължи членството ми?
След като депозирате заявлението си за присъединяване, то ще бъде разгледана от Управителния съвет на Сдружението.  След като сте приети за членове, статуса Ви ще се подновява автоматично всяка година, освен ако не решите да го прекратите.