Пилотен проект – „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“
ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: MARE / 2014/04 – SI2.724176
Обща стойност на проекта: 177 767 EU
Общ размер на предоставените от ЕС средства за проекта: 159 990 EU

Основна цел на ЕС:

 1. Да се идентифицира и повиши степента на участие на представителите на дребномащабния риболов в браншовите организации, включително в частни инициативи (например групата за щадящ риболов в Европа) или в учредени от публичния сектор органи (например консултативни съвети, създадени в рамките на общата политика в областта на рибарството), а също и в други форуми и платформи, преследващи целта за устойчиво управление на рибарството.
 2. Да се улесни участието на представителите на дребномащабния риболов в създаването на нови консултативни съвети.
 3. Да се насърчи обмена на добри практики, в резултат на което ще се повиши желанието на представителите на дребномащабния риболов в консултативния процес и в процеса на вземане на решения, протичащи в рамките на новата, регионализирана обща политика в областта на рибарството.

 

Основна цел на проекта:

 1. Да се идентифицират представителите на дребномащабния риболов в България и Румъния.
 2. Да се идентифицира тяхната представителност в браншовите организации, включително в частни инициативи (например групата за щадящ риболов в Европа) или в учредени от публичния сектор органи (например консултативни съвети, създадени в рамките на общата политика в областта на рибарството), а също и в други форуми и платформи, преследващи целта за устойчиво управление на рибарството.
 3. Да се създаде база от данни от представители на различните организации в България и Румъния с цел лесното им комуникиране и осъществяване на търговска дейност.
 4. Представяне на идеята за LIFE Platform или разкриване на положителните страни и значението на представителите на дребномащабния риболов, като организации оказващи слабо екологично влияние върху морска среда.
 5. Обучение на представителите на дребномащабния риболов в следните направления:- как се прави политика;- какви добри практики се прилага в ЕС;- как организациите на дребномащабния риболов (ОДР) могата да се превърната в бъдещето на Черно море;- целта на Консултативните съвети на ниво ЕС;- кои са най-добрите практики в тази сфера, които са най-подходящи за Черно море;
 6. Да се обмени опит с представители на LIFE Platform в Бристол, Англия.
 7. Да се изработят 6 научни статии в сферата на дребномащабния риболов, чиято основна цел е да породят по-широка дискусионна платформа на научно ниво.
 8. Ще бъдат изработени 8 практически наръчника, които ще послужат за пример на всички заети в този сектор.
 9. Ще се облекчи обмена на добри практики.
 10. Ще се улесни участието на представителите на дребномащабния риболов в създаването на нови консултативни съвети.
 11. Ще се повиши кваликикацията на представителите на дребномащабния риболов, чрез предвидените по проекта обучителни семинари.
 12. Ще се изгради нова по-ефективна асоциация представляваща интересите на всички представители на дребномощабния риболов.
 13. Ще се изгради Интерактивна интернет и Фейсбук платформа, която ще даде възможност на ОДР не само да получават информация, но и да обменят.
 14. Ще се даде възможност на много млади учени да обменят знания и опит от своите изследователски дейности.
 15. Да се открие една мащабна дискусионна платформа касаеща устойчивото развитие на дребномащабния риболов.

 

Каква ще бъде изгодата на всеки един рибар решен да стане член на асоциацията създаден с подкрепата на Европейски Съюз:

 1. Ще станат част от една европейска инициатива за обединяване и повишаване на ефективността на всички представители на дребномащабния риболов (Вие ще сте асоциацията на ЕС!).
 2. Ще получават регулярни безплатни правни консултации.
 3. Ще получават безплатна информация за всички фирми и пазари, на които биха могли да предлагат своята продукция.
 4. Ще получават своевременно информация за последните възможности за финансирани както на европейско, така и на световно ниво.
 5. Регулярно ще бъдат информирани и обучавани за последните нормативни изисквания в сферата риболова наложени от администрацията.
 6. Ще се обучат как да отстояват своите права пред различните административни структури, включително Консултативния съвет за Черно море.
 7. Ще получат познания за това как да стартират свой малък бизнес.
 8. Как могат да кандидатстват по ПМДР и всички останали програми финансирани от ЕС.
 9. Ще научат какво е „Син растеж“, Обща политика в областта на рибарството и Интегрирана морска политика.
 10. Ще научат всички възможности за активното участие в разписването на Местните стратегии за развитие на бъдещите Местни инициативни рибарски групи в България и Румъния.

 

Резултатите от проекта:

 1. Приблизително 100 обучени и информирани представители на дребномащабния риболов от България.
 2. Приблизително 30 обучени и информирани представители на дребномащабния риболов от Румъния.
 3. Обмен на опит в Англия за приблизително 10 представители от България и 5 от Румъния.
 4. Изградена Интернет и Фейсбук платформа за нуждите на ОДР.
 5. Изградена една асоциация подкрепена от ЕС.
 6. Изготвени 8 наръчника за нуждите на ОДР.
 7. 6 научни статии касаещи ОДР.
 8. Над 1200 рекламни материала раздадени под различна форма.

 

Устойчивост на проекта:

 1. Ще се следи всяка възможност за асоциацията да кандидатства за финансиране и да повишава своите квалификационни възможности.
 2. Ще се цели максимално предоставяне на възможности, членовете на ОДР да бъдат обучавани.
 3. Ще се цели непрестанно повишаване квалификацията на ОДР.
 4. Основан цел ще бъде всеки член да има работа и неговата стока да се пласира, така съществуването на асоциацията ще бъде оправдано.
 5. Реализирането на други мащабни проекти, които ще бъдат единствено и само в полза на ОДР.

 

Финансови параметри:

 1. Проектът е на стойност 177 767, 00 евро, от които 159 990 евро са финансирани от страна на ЕС.
 2. Процент на финансиране – 90%.
 3. Срок за изпълнение – 24 месеца.
 4. Обхват на проекта България и Румъния.