Съобщение на Комисията „Устойчив риболов в ЕС: актуално състояние и насоки за 2024 г.”

sustainable_fishing-annual-communication

  Цялостната устойчивост на рибарството в ЕС се е подобрила и според съобщението на Комисията „Устойчив риболов в ЕС: актуално състояние и насоки за 2024 г.“ Същевременно са необходими повече усилия, за да се гарантира устойчивостта на риболовните дейности и непрекъснатото подобряване на състоянието на рибните запаси. Съобщението на Комисията се основава на независими научни […]